Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Inspektor w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania dokumentów
2019-05-13
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne:

1)   Wykształcenie wyższe;

2)   Co najmniej 3-letni staż pracy;

3)   Biegła znajomość obsługi komputera.

4)   Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz znajomość zasad przyznawania
i rozliczania dofinansowania w ramach programów operacyjnych,

5)   Spełnienie wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dodatkowe:

1)      Inicjatywa,  operatywność, umiejętność negocjacji;

2)      Komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność pracy w zespole;

3)      Umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych,

4)      Samodzielność;

5)      Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy;

6)      Umiejętność podejmowania decyzji;

7)      Preferowane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań
o zamówienie publiczne oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Zakres obowiązków

1)    Weryfikacja dokumentów przedkładanych przez merytoryczne komórki organizacyjne pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

2)   Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,
a w szczególności:

a)    sporządzenie dokumentacji związanej z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)   przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, Biuletynu Zamówień Publicznych, umieszczanie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu,

c)    udział w pracach komisji przetargowych,

d)   przygotowywanie, przy udziale komórki merytorycznej, dokumentacji niezbędnej do udzielenia odpowiedzi w sprawie zapytań do SIWZ oraz rozpatrywania odwołań wnoszonych przez wykonawców,

e)    sporządzenie wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących udzielanych zamówień publicznych;

3)   Monitorowanie informacji w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych;

4)   Przygotowywanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu  wniosków aplikacyjnych celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizowane przez Miasto zadania;

5)   Udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

6)   Sprawozdawczość w okresie trwałości projektów.

Wymagane dokumenty

1)      Życiorys zawodowy (CV);

2)      List motywacyjny;

3)      Wypełniony kwestionariusz osobowy;

4)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy;

6)      Dokumenty stwierdzające, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z przepisami RODO;

9)      Dodatkowe dokumenty według uznania kandydata.

Warunki pracy

1)      Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

2)      Praca w zespole;

3)      Codzienny kontakt telefoniczny;

4)      Praca z interesantem ;

5)      Współpraca z instytucjami udzielającymi dofinansowania;

6)      Wyjazdy służbowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W marcu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kraśnik, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Kandydaci proszeni są o składanie ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, w zamkniętych kopertach (z adresem do korespondencji), z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych” w terminie do dnia 13 maja 2019  roku.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uwagi

O przedmiotowe stanowisko mogą się ubiegać zarówno osoby posiadające obywatelstwo polskie jak również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kraśnik.

W pierwszym etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu do II etapu.

W drugim etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W trzecim etapie komisja dokona ostatecznej oceny kandydatów. 

            O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacje o konkursie można uzyskać u Kierownika Biura Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych – tel. (81) 825-15-40.                              

 Kandydat, który nie został wybrany w drodze naboru i zatrudniony w Urzędzie Miasta Kraśnik zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, do odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.


Wybrany kandydat
Piotr Breś

Uzasadnienie wyboru
Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84, do zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kraśnik wybrany został Pan Piotr Breś, zamieszkały w Studziankach. Uzasadnienie wyboru: Pan Piotr Breś posiada wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym. Kandydat spełnił wymagania, jakie ustalono przy naborze, wykazał się szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną związaną z pracą w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe posiadane przez kandydata pozwalają przypuszczać, że będzie on w sposób prawidłowy wykonywać powierzone zadania na stanowisku Inspektora w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.
Piotr Breś

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Dorota Orzeł
Dodano do BIP dnia 30-04-2019 16:56:45