Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

referent w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania dokumentów
2018-07-10
Wymagane wykształcenie

      Wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

   Niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe.

2)      Co najmniej 2-letni staż pracy.

3)      Biegła znajomość obsługi komputera.

4)      Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

5)      Spełnienie wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dodatkowe:

1)      Komunikatywność,

2)      Umiejętność pracy z interesantem,

3)      Samodzielność,                                                                   

4)      Inicjatywa i operatywność,

5)      Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy

Zakres obowiązków

         1)  Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”,

         2)   Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego,

         3)   Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry Start”,

         4)   Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego,

         5)   Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji świadczenia „Dobry Start”,

         6) Wydawanie zaświadczeń wynikających z zakresu działania Referatu Spraw  Społecznych,

         7)   Prowadzenie archiwum,

         8)   Bieżąca obsługa interesantów.

Wymagane dokumenty

1)      Życiorys zawodowy (CV).

2)      List motywacyjny.

3)      Wypełniony kwestionariusz osobowy.

4)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.             

5)      Dokumenty stwierdzające, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

6)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast w przypadku zatrudnienia na stanowisko pracownik jest obowiązany dostarczyć wyciąg       z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

7)      Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z przepisami RODO.

8)      Dodatkowe dokumenty według uznania kandydata.

Warunki pracy

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- praca w zespole,

- codzienny kontakt telefoniczny,

- praca z interesantem.

- wyjazdy służbowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W maju 2018 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kraśnik, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Kandydaci proszeni są o składanie ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, w zamkniętych kopertach ( z adresem do korespondencji), z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  referenta  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych” w terminie do dnia 10.07.2018 roku.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kraśnik.

W pierwszym etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu do II etapu.

W drugim etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W trzecim etapie komisja dokona ostatecznej oceny kandydatów.

            O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacje o konkursie można uzyskać u Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych – tel. (81) 825-15-37.

Kandydat, który nie został wybrany w drodze naboru i zatrudniony w Urzędzie Miasta Kraśnik zobowiązany jest w terminie 7 dni,  licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu do odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone.

 

Uwagi

O przedmiotowe stanowisko mogą się ubiegać zarówno osoby posiadające obywatelstwo polskie jak również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wybrany kandydat
Marta Maziarczyk, Agata Wójcik

Uzasadnienie wyboru
Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84, do zatrudnienia na dwa stanowiska referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych wybrana została Pani Marta Maziarczyk zamieszkała w Kraśniku i Pani Agata Wójcik zamieszkała w Kraśniku. Uzasadnienie wyboru: Pani Marta Maziarczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Pani Agata Wójcik posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów Nad Rodziną. Obie kandydatki spełniały wymagania, jakie ustalono przy naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu oraz szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną związaną z pracą w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych. Obie kandydatki posiadają umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe, które w pełni kwalifikują je na te stanowiska.
Marta Maziarczyk, Agata Wójcik

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ewa Kot
Dodano do BIP dnia 29-06-2018 11:21:43