Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Oświaty

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik
Data ogłoszenia
2018-03-14
Termin składania dokumentów
2018-03-24
Wymagane wykształcenie

    Wykształcenie wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem

   Niezbędne:

1)  Wykształcenie wyższe.

2)  Co najmniej 3-letni staż pracy.

3)  Biegła znajomość obsługi komputera.

4)  Znajomość ustawy o systemie oświaty, o finansach publicznych,  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansowaniu zadań oświatowych, o systemie informacji oświatowej, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i  Kodeksu pracy.

5)  Spełnienie wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dodatkowe:

1)  Komunikatywność.

2)  Umiejętność pracy z interesantem.

3)  Umiejętność pracy w zespole.

4)  Samodzielność.                                                                  

5)  Inicjatywa i operatywność.

6)  Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

Zakres obowiązków

         1) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik.

         2)  Koordynowanie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i przeszkoli.

         3)  Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

        4)  Koordynacja i pomoc w realizacji przez jednostki oświatowe programów i projektów zewnętrznych.

         5) Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

         6) Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym o charakterze niepieniężnym w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego i nauki.

         7)  Prowadzenie czynności nadzorczych nad żłobkami niepublicznymi.

         8) Przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał wynikających z realizowanych  zadań.

Wymagane dokumenty

1)  Życiorys zawodowy (CV).

2)  List motywacyjny.

3)  Wypełniony kwestionariusz osobowy.

4)  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.             

5)  Dokumenty stwierdzające, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

6)  Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast w przypadku zatrudnienia na stanowisko pracownik jest obowiązany dostarczyć wyciąg  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

7)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2016  poz. 922 z późn. zm.).

8)  Dodatkowe dokumenty według uznania kandydata

Warunki pracy

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- praca w zespole,

- codzienny kontakt telefoniczny,

- praca z interesantem.

- wyjazdy służbowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W lutym 2018 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kraśnik, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Kandydaci proszeni są o składanie ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, w zamkniętych kopertach ( z adresem do korespondencji), z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora  w Wydziale Oświaty” w terminie do dnia   24.03.2018  roku.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kraśnik.

W pierwszym etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu do II etapu.

W drugim etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W trzecim etapie komisja dokona ostatecznej oceny kandydatów.

            O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacje o konkursie można uzyskać u Kierownika Wydziału Oświaty  – tel. (81) 458 19-13.

 

Uwagi

O przedmiotowe stanowisko mogą się ubiegać zarówno osoby posiadające obywatelstwo polskie jak również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wybrany kandydat
Renata Kulik

Uzasadnienie wyboru
Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84, do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty wybrana została Pani Renata Kulik zamieszkała w Kraśniku. Uzasadnienie wyboru: Pani Renata Kulik posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych. Kandydatka spełniała wymagania, jakie ustalono przy naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu oraz szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną związaną z pracą w Wydziale Oświaty. Posiada umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe, które w pełni kwalifikują ją na to stanowisko.
Renata Kulik

Piotr Pikula

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ewa Kot
Dodano do BIP dnia 14-03-2018 14:05:29