Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Skarbnik

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jarosz Barbara Stanowisko:Skarbnik
Obowiązki:
  1. Skarbnik Miasta wykonuje zadania związane z planowaniem i realizacją budżetu Miasta.
  2. Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)      Referatem Budżetowo- Księgowym,

2)      Referatem Podatków Lokalnych,

3. Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:
1)      opracowywanie i nadzorowanie wykonanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
2)      sporządzenie sprawozdań finansowych i informacji opisowych z realizacji budżetu oraz dokonywanie okresowych ocen i analiz dotyczących sytuacji finansowej Miasta,
3)      przygotowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
4)      opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji mienia,
5)      prowadzenie rachunkowości jednostki,
6)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
7)      opiniowanie decyzji mających wywołać skutki finansowe dla budżetu Miasta,
8)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9)      kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.

4. Skarbnik Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Skarbnika Miasta.

5. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

0 1
Aneta Tokarzewska Stanowisko:Skarbnik
0 2