Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Sekretarz

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Grażyna Lejwoda-Ćwik Stanowisko:Sekretarz
Email:
Obowiązki:
 1. Sekretarz Miasta zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu.
 2. Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)      Wydziałem Organizacyjnym,

2)      Wydziałem Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych,

3)      Urzędem Stanu Cywilnego,

4)      Biurem Rady Miasta,

5)      Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kadr,

6)      Samodzielnym Stanowiskiem ds. Archiwum Zakładowego i BHP.

3. Do zakresu działania Sekretarza Miasta należy w szczególności:

1)      zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2)      nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Miasta,

3)      nadzór nad realizacją zarządzeń Burmistrza,

4)      organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

5)      nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,

6)      nadzorowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,

7)      zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta,

8)      inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

9)      kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,

10)  nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych urzędu w zakresie powierzonym przez Burmistrza,

11)  wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych oraz przyjmowanie oświadczeń woli,

12)  zatwierdzenie do wypłaty wydatków sprawdzonych merytorycznie, formalnie i rachunkowo przez upoważnionych do tego pracowników,

13)  współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży absolwenckich, dla dorosłych, prac interwencyjnych i innych,

14)  nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów przeznaczonych na narady Burmistrza i sesje Rady,

15)  nadzór nad opracowaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących zadań, które zostały powierzone funkcji Sekretarza Miasta i podległych mu komórek organizacyjnych, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację,

16)  współpraca z organami kontrolnymi,

17)  zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach poprzez przedstawienie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,

18)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta za wyjątkiem nawiązania, rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia,

19)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

20)  opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i jego wdrażania,

21)  wykonywanie zadań na rzecz obronności.

 4. Sekretarz wykonuje zadania przy pomocy pracowników Urzędu.

0 2
Łukasz Skokowski Stanowisko:Sekretarz
Email:
Obowiązki:

Obowiązki:

 1. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Miasta.
 3. Nadzór nad realizacją Zarządzeń Burmistrza.
 4. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne.
 5. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 6. Organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraśnik.
 7. Nadzorowanie i odpowiedzialność za przestrzeganie rzetelnego i terminowego, zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli przez Urząd.
 8. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta.
 9. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
 10. Kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie.
 11. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu w zakresie powierzonym przez Burmistrza.
 12. Wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych oraz przyjmowanie oświadczeń woli.
 13. Zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Miasta lub osobą przez niego upoważnioną, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników.
0 3