Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Zastępca Burmistrza

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jarosław Stawiarski Stanowisko:Z-ca Burmistrza
Obowiązki:
 1. Zastępowanie Burmistrza Miasta Kraśnik w czasie jego nieobecności w zakresie przez Niego wyznaczonym odrębnym pismem.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Edukacji, Promocji Kultury i Sportu i Strażą Miejską.
 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru przy pomocy podległych pracowników i jednostek Urzędu Miasta Kraśnik nad szkołami i przedszkolami miejskimi, Kraśnickim Ośrodkiem Edukacji i Nauki w Kraśniku, Centrum Kultury i Promocji, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną.
 4. Zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Miasta lub osobą przez niego upoważnioną, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników.
 5. Wykonywanie poleceń służbowych Burmistrza Miasta.
 6. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie w sprawie ich wyróżnień, nagród, awansów i kar.
388 1
Agnieszka Orzeł-Depta Stanowisko:zastępca burmistrza
Godziny przyjęć:Wtorek - 10:00 - 14:00 i 16:00 - 17:30
Obowiązki:

- zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności w zakresie przez niego wyznaczonym w przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Burmistrza,
- sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Gospodarki Mieniem, Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzen

486 1
Agnieszka Orzeł-Depta Stanowisko:zastępca burmistrza
Godziny przyjęć:każdy wtorek 10.00 : 14.00 i 16.00 - 17.30
Obowiązki:

- zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności i w zakresie przez niego wyznaczonym,

- sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych, Strażą Miejską, Samodzilenym Inspektorem ds. Nadzoru Właścicielskiego i radcą prawny

487 1
Dariusz Lisek Stanowisko:Z-ca Burmistrza
Obowiązki:
 1. Zastępowanie Burmistrza Miasta Kraśnik w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Burmistrza, w zakresie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta odrębnym pismem,
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, referatem Zamówień Publicznych, samodzielnym stanowiskiem ds. projektu
 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad spółkami komunalnymi przy pomocy podległych mu pracowników i jednostek Urzędu Miasta,
 4. Wykonywanie poleceń służbowych Burmistrza Miasta,
 5. Dokonywanie oceny pracy pracowników, nad którymi sprawuje nadzór oraz wnioskowanie w sprawie ich wyróżnień, nagród, awansów i kar.
388 2
Jacek Dul Stanowisko:zastępca burmistrza
Godziny przyjęć:każdy wtorek 10.00 : 14.00 i 16.00 - 17.30
Obowiązki:

- zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności w zakresie przez niego wyznaczonym, w przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Burmistrza,

- kieruje Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego,

- sprawuje bezpośredni nadzór nad W

487 2
Marzena Pomykalska Stanowisko:Z-ca Burmistrza
Obowiązki:
 1. Zastępowanie Burmistrza Miasta Kraśnik w czasie jego nieobecności w zakresie przez Niego wyznaczonym odrębnym pismem.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Edukacji, Promocji Kultury i Sportu i Strażą Miejską.
 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru przy pomocy podległych pracowników i jednostek Urzędu Miasta Kraśnik nad szkołami i przedszkolami miejskimi, Kraśnickim Ośrodkiem Edukacji i Nauki w Kraśniku, Centrum Kultury i Promocji, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną.
 4. Zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Miasta lub osobą przez niego upoważnioną, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników.
 5. Wykonywanie poleceń służbowych Burmistrza Miasta.
 6. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie w sprawie ich wyróżnień, nagród, awansów i kar.
556 3
Dariusz Lisek Obowiązki:
 1. Zastępowanie Burmistrza Miasta Kraśnik w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Burmistrza, w zakresie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta odrębnym pismem,
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, referatem Zamówień Publicznych, samodzielnym stanowiskiem ds. projektu
 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad spółkami komunalnymi przy pomocy podległych mu pracowników i jednostek Urzędu Miasta,
 4. Wykonywanie poleceń służbowych Burmistrza Miasta,
 5. Dokonywanie oceny pracy pracowników, nad którymi sprawuje nadzór oraz wnioskowanie w sprawie ich wyróżnień, nagród, awansów i kar.
556 4
Piotr Janczarek Obowiązki:
 1. Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)      Wydziałem Inwestycji i Rozwoju,

2)      Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3)      Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,

4)      Biurem Informatyki i Telekomunikacji,

5)      Strażą Miejską.

 2.Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Burmistrza a w szczególności:

1)      koordynuje i nadzoruje pracę podległych komórek,

2)      podejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy w celu pozyskania środków do budżetu miasta,

3)      współuczestniczy w przygotowaniu postępowań o udzielenia zamówień publicznego,

4)      na bieżąco informuje Burmistrza o zagrożeniach w realizacji zadań,

5)      przedkłada Burmistrzowi propozycje rozstrzygnięć w sprawach istotnych dla miasta,

6)      zadania na rzecz obronności.

 3.Zastępca Burmistrza współdziała z Radą Miasta i Komisjami Rady w powierzonym zakresie działania.

4.Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności w zakresie przez niego wyznaczonym odrębnie.

5.Zastępca Burmistrza zatwierdza do wypłaty wydatki sprawdzane merytorycznie, formalnie i rachunkowo przez upoważnionych do tego pracowników.

884 5